Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Organisatie: Vilan Onderwijsadvies
Adres: Voorstraat 6, 3255 AX
Plaats: Oude-Tonge
Telefoonnummer: 085-0606937
E-mailadres: info@vilan.nl
KvK-nummer: 81436629
BTW-ID: NL862090970B01

1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en definities

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tussen Vilan Onderwijsadvies en opdrachtgever gesloten overeenkomst en door Vilan Onderwijsadvies verstrekte offertes. Deze voorwaarden zullen ook, nadat zij onderdeel van enige overeenkomst tussen Vilan onderwijsadvies en een opdrachtgever zijn gaan vormen, onderdeel uitmaken van nadien gesloten overeenkomsten tussen Vilan Onderwijsadvies en die opdrachtgever.

1.2. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

1.3. Vilan Onderwijsadvies is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van trainingen, coaching of adviseringen verkeerd is weergegeven op de website van Vilan Onderwijsadvies. Vilan Onderwijsadvies is niet gebonden aan het uitvoeren van de opdracht tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden.

1.4. “Open trainingen”: trainingen waarbij deelname open staat voor docenten of andere deelnemers van verschillende scholen.

1.5. “Opdrachtgever of cursist”: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die zich door Vilan Onderwijsadvies laat adviseren en/of door Vilan Onderwijsadvies laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren.

1.6. “Opdracht”: de afspraken tussen Vilan Onderwijsadvies en de opdrachtgever.

1.7. “E-learning”: Digitale training waarbij op een online leerplatform de theorie wordt behandeld en opdrachten worden uitgevoerd.

2. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen van Vilan Onderwijsadvies zijn vrijblijvend en hebben, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven, een geldigheidsduur van 30 dagen.

2.2. Een overeenkomst met Vilan Onderwijsadvies komt tot stand door invulling door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier of nadat Vilan Onderwijsadvies een schriftelijke bevestiging heeft gezonden aan de opdrachtgever. Wanneer geen opdrachtbevestiging is verzonden, geldt de factuur als zodanig. Naderhand gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen binden Vilan Onderwijsadvies slechts indien deze door Vilan Onderwijsadvies schriftelijk zijn bevestigd aan opdrachtgever.

2.3. Door Vilan Onderwijsadvies genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, administratie-, materiaal-, locatie-, reis- en verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Vilan Onderwijsadvies is bij de uitvoering van haar onder de met opdrachtgever gesloten overeenkomst uit te voeren diensten gehouden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen. Indien opdrachtgever bewijst dat de diensten niet in overeenstemming daarmee en derhalve ondeugdelijk zijn verricht, zal Vilan Onderwijsadvies deze alsnog op een deugdelijke wijze verrichten, dan wel, zulks ter keuze van Vilan Onderwijsadvies zonder rechterlijke tussenkomst overgaan tot ontbinding van de overeenkomst voor zover die tot het verrichten van de betreffende diensten verplicht, in combinatie met pro rata creditering.

3.2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vilan Onderwijsadvies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de diensten, tijdig aan Vilan Onderwijsadvies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de diensten benodigde gegevens niet tijdig aan Vilan Onderwijsadvies zijn verstrekt, heeft Vilan Onderwijsadvies het recht de uitvoering van de diensten op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

3.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is Vilan Onderwijsadvies niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vilan Onderwijsadvies is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij opdrachtgever bewijst dat deze onjuistheid of onvolledigheid voor Vilan Onderwijsadvies kenbaar was.

3.4. Indien door Vilan Onderwijsadvies of door Vilan Onderwijsadvies ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de diensten werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie (anders dan de locatie van Vilan Onderwijsadvies), draagt opdrachtgever voor eigen rekening en risico zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.5. Een werkdag omvat acht werkuren. Een dagdeel omvat vier werkuren.

3.6. De coach, trainer of (beleids-)adviseur van Vilan Onderwijsadvies is gerechtigd om in overleg met opdrachtgever een nader te bepalen aantal dagen vrij te nemen gedurende de overeenkomst tot een maximum van zes kalenderweken per jaar.

4. Annulering, wijziging of vervanging

4.1.  Overeenkomsten kunnen door opdrachtgever slechts schriftelijk worden geannuleerd of
gewijzigd:

  • in de periode gelegen tot 28 dagen voorafgaand aan de aanvangsdatum kan de opdracht kosteloos worden gewijzigd;
  • in de periode gelegen tussen 28 dagen en 15 dagen voorafgaand aan de aanvangsdatum kan de opdracht met een vermeerdering van 15% van de afgesproken offerteprijs worden verschoven;
  • in de periode gelegen tot 28 dagen voorafgaand aan de aanvangsdatum wordt 50% van de afgesproken offerteprijs doorberekend als onkostenvergoeding bij annuleren, vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW;
  • in de periode gelegen tussen 28 dagen en 15 dagen voorafgaand aan de aanvangsdatum wordt 75% van de afgesproken offerteprijs doorberekend als onkostenvergoeding bij annuleren, vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW;

 

4.2.  Wanneer de opdracht 14 dagen voor, op of na de aanvangsdatum wordt gewijzigd of geannuleerd, wordt 100% van de overeengekomen vergoeding, vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW, in rekening gebracht.

4.3. Wanneer er niet aan de verwachtingen wordt voldaan voor consumenten, dient binnen 14 dagen na bevestiging van deelname aan de (online) training of e-learning schriftelijk bekend te worden gemaakt dat er wordt afgezien van verdere deelname. In overleg worden de gemaakte kosten deels of volledig geretourneerd.

5. Betaling

5.1. De betalingstermijn is 14 dagen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties en/of de uitvoering van de diensten geven opdrachtgever geen recht de betalingsverplichting op te schorten.

5.2. In het geval dat opdrachtgever: in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op een substantieel gedeelte van zijnvermogen wordt gelegd worden nog verschuldigde bedragen direct opeisbaar en heeft Vilan Onderwijsadvies het recht de met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Alle door Vilan Onderwijsadvies geleverde zaken daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, de gegevensdragers van software en (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Vilan Onderwijsadvies totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Door Vilan Onderwijsadvies geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Eventueel auteursrecht op de door Vilan Onderwijsadvies vervaardigde materialen blijkt bij Vilan Onderwijsadvies berusten en wordt niet overdragen aan opdrachtgever.

7. Onderzoek, reclames

7.1. Klachten over de uitgevoerde diensten dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende diensten schriftelijk te worden gemeld aan Vilan Onderwijsadvies.

8. Opzegging

8.1. Overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan en niet eindigen met de volbrenging van een bepaalde prestatie, kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

8.2. Alle overeenkomsten kunnen tussentijds schriftelijk worden opgezegd indien instandhouding van de overeenkomst op grond van gewijzigde omstandigheden welke ten tijde van het aangaan van de overeenkomst in kwestie redelijkerwijs voor de opzeggende partij niet voorzienbaar waren en welke niet krachtens deze voorwaarden, de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor diens risico komen, redelijkerwijs niet langer kan worden gevergd. Indien een overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever op grond van dit artikel, heeft Vilan Onderwijsadvies recht op pro rato betaling van de reeds uitgevoerde diensten alsmede op compensatie van haar kosten (zoals, maar niet gelimiteerd tot: bezettingsverlies) en winstderving voor zoveel die niet in voormelde pro ratobetaling zijn verdisconteerd.

9. Opschorting en ontbinding

9.1. Vilan Onderwijsadvies is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die het onmogelijk maken of die maken dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nageleefd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

9.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vilan Onderwijsadvies op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Vilan Onderwijsadvies de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

10. Aansprakelijkheid

10.1. De aansprakelijkheid van Vilan Onderwijsadvies voor een gepleegde onrechtmatige daad en voor indirecte- of gevolgschade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming is uitgesloten.

10.2. Voor directe door opdrachtgever geleden schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Vilan Onderwijsadvies, is Vilan Onderwijsadvies slechts aansprakelijk voor zover opdrachtgever bewijst dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van de toerekenbare tekortkoming en voorts per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, tot de tussen partijen overeengekomen waarde (exclusief BTW) van de verbintenis of de verbintenissen in de nakoming waarvan Vilan Onderwijsadvies aldus toerekenbaar is tekort geschoten (exclusief BTW), met een maximum van € 5000,-.

10.3. Verder reikende aansprakelijkheidsbeperkende of uitsluitende voorwaarden, welke door derden (zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: toeleveranciers) aan Vilan Onderwijsadvies kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door Vilan Onderwijsadvies aan opdrachtgever worden tegengeworpen.

10.4. Iedere vordering tegen Vilan Onderwijsadvies door opdrachtgever onder deze voorwaarden vervalt door het enkele tijdsverloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij ter zake voordien een rechtsvordering tegen Vilan Onderwijsadvies aanhangig is gemaakt.

10.5. Opdrachtgever vrijwaart Vilan Onderwijsadvies, haar personeel en eventueel door Vilan Onderwijsadvies in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen onder deze overeenkomst ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met door Vilan Onderwijsadvies geleverde prestaties onder deze voorwaarden, tenzij Vilan Onderwijsadvies, indien de schade door opdrachtgever zou zijn geleden, zich op grond van dit artikel niet op beperking van haar aansprakelijkheid zou kunnen beroepen.

11. Informatiedragers van opdrachtgever/kopieën/bewaarplicht

11.1. Indien opdrachtgever aan Vilan Onderwijsadvies informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

11.2. Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem in het kader van de door Vilan Onderwijsadvies te verrichten diensten aan Vilan Onderwijsadvies verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de diensten zijn verricht. Indien opdrachtgever dit nalaat, is Vilan Onderwijsadvies, onverminderd het bepaalde in art. 9 niet aansprakelijk voor schade die bij het achterhouden van deze kopieën niet was opgetreden.

11.3. Na het voltooien van de opdracht heeft Vilan Onderwijsadvies jegens opdrachtgever geen bewaarplicht met betrekking tot de in het kader van de diensten gebruikte materialen en gegevens.

11.4. Het risico van verlies of beschadiging van zaken die in het kader van de uitvoering van de diensten door opdrachtgever ter beschikking van Vilan Onderwijsadvies zijn gesteld, blijft bij opdrachtgever berusten tenzij de beschadiging of het verlies het gevolg is geweest van de bewuste roekeloosheid of opzet van Vilan Onderwijsadvies.

12. Overmacht

12.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting die zij jegens elkaar hebben, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening.

12.2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.3. Voor zoveel Vilan Onderwijsadvies ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Vilan Onderwijsadvies gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

13. Geheimhouding

13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de uitvoering van de diensten van elkaar verkrijgen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen ofwel redelijkerwijs dienden te kennen. Vilan Onderwijsadvies rapporteert niet over individuele prestaties van deelnemers.

14. Niet-overname personeel

14.1. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de opdracht alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze medewerkers van Vilan Onderwijsadvies of van derde(n) waarop Vilan Onderwijsadvies ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de diensten, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Op alle overeenkomsten tussen Vilan Onderwijsadvies en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.