Voortgezet onderwijs

Klassenmanagement

In het kort

Klassenmanagement is kort gezegd de organisatie van jouw onderwijs. Hoe beter deze organisatie staat, hoe beter je toekomt aan het geven van goede instructies, het bouwen van een relatie met de leerlingen en het vormgeven van jouw onderwijs.

Klassenmanagement is het organiseren, plannen, coördineren, leidinggeven en het controleren van leeractiviteiten en vrije momenten. Oftewel: de dag structureren en in goede banen leiden. Als deze structuur duidelijk is voor de leerlingen ontstaat er meer ruimte voor hen om zich te focussen op dat wat belangrijk is.

Resultaat

 • Positief werkklimaat
 • Meer effectieve leertijd
 • Minder lesonderbrekingen
 • Rust en veiligheid

 

Al onze trainingen bevorderen vanuit wetenschappelijke inzichten het groepsklimaat, de effectieve leertijd en een hoger leerrendement

Leerlingen motiveren

In het kort

Gemotiveerde leerlingen presteren beter, zitten lekker in hun vel en hebben een positieve invloed op de sfeer in de groep. Als docent kun je invloed uitoefenen op deze motivatie, door jouw onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op jouw groep.

Om dit voor elkaar te krijgen zijn er verschillende invalshoeken waaruit gekeken kan worden. Dit zijn onder andere afwisseling in de vorm van het lesaanbod, ruimte tot ontspanning, kinderen goed in beeld hebben en hun belevingswereld kennen en toepassen in je onderwijs.

Resultaat

 • Ontwikkeling intrinsieke motivatie
 • Meer leerplezier
 • Beter inzicht in jouw leerlingen
 • Meer tools om aan de motivatie te werken

 

Al onze trainingen bevorderen vanuit wetenschappelijke inzichten het groepsklimaat, de effectieve leertijd en een hoger leerrendement

Leerlinggesprekken

In het kort

De interactie tussen docent en leerling is een belangrijk onderdeel van het leerproces. Het geeft inzicht in de individuele (leer)behoeften, gedachten en gevoelens van leerlingen.

Door leerlinggesprekken op een effectieve manier vorm te geven, kun jij als docent het zelfvertrouwen vergroten, het leerproces in kaart brengen en betere keuzes maken in het onderwijsaanbod.

Resultaat

 • Hogere betrokkenheid bij het leerproces
 • Enthousiaste leerlingen
 • Beter inzicht in de leerbehoeften, gedachten en gevoelens
 • Bevordering van leerlingen welzijn

 

Al onze trainingen bevorderen vanuit wetenschappelijke inzichten het groepsklimaat, de effectieve leertijd en een hoger leerrendement

Feedback geven en ontvangen

In het kort

Feedback is een krachtige tool om leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces. Het bevordert het zelfvertrouwen en de autonomie van leerlingen. Wanneer feedback op een goede manier wordt ingezet, krijgen leerlingen meer grip op hun eigen leerproces.

Als we het hebben over feedback, dan beslaat dit de gehele cyclus van feedback, feedup en feedforward. Het is belangrijk deze hele cyclus door te lopen en toe te passen. Op die manier is het effect van dit proces het grootst.

Resultaat

 • Beter inzicht van zowel de leerling als de docent in het leerproces
 • Bevordering zelfvertrouwen en autonomie bij leerlingen
 • Feedback een bewuste plek geven in het onderwijs

 

Al onze trainingen bevorderen vanuit wetenschappelijke inzichten het groepsklimaat, de effectieve leertijd en een hoger leerrendement

Mindset

In het kort

Mindset is de overtuiging die wij hebben over onze intelligentie, talenten en kwaliteiten en komt in twee varianten, namelijk: de groeimindset en de vaste mindset.

Iemand met een vaste mindset is ervan overtuigd dat intelligentie vast staat en dat kwaliteiten onveranderbaar zijn.

Iemand met een groeimindset heeft een tegenovergestelde overtuiging. Kwaliteiten en intelligentie zijn ontwikkelbaar en alles is te leren als je er maar tijd en moeite in stopt.

Resultaat

 • Inzicht in theoretische kennis m.b.t. mindset
 • Tools om de groeimindset te stimuleren
 • Leerlingen gaan uitdagingen aan en zijn minder bang om fouten te maken

 

Al onze trainingen bevorderen vanuit wetenschappelijke inzichten het groepsklimaat, de effectieve leertijd en een hoger leerrendement

Coachend lesgeven

In het kort

Coachend lesgeven is het stimuleren van de natuurlijke manier van leren. Je zorgt hierbij voor een hoge mate van motivatie en zelfsturing. Door de juiste vragen te stellen, probeer je de leerlingen in beweging te krijgen en te ondersteunen in het denkproces.

Als coach ga je onbevooroordeeld aan de slag. Wat wil een leerling? Wat is een eventuele belemmering? Wat gaat er schuil onder het gedrag wat zichtbaar is?
Vanuit deze startsituatie kun je een kind goed in kaart brengen, om vervolgens de optimale begeleiding te bieden.

Resultaat

 • Grotere mate van autonomie, relatie en competentie
 • Meer inzicht in de oorzaken van gedrag
 • Beter inzicht in de (leer)behoeften
 • Actieve bijsturing in het denkproces

 

Al onze trainingen bevorderen vanuit wetenschappelijke inzichten het groepsklimaat, de effectieve leertijd en een hoger leerrendement

Eigenaarschap vergroten

In het kort

Het vergroten van eigenaarschap bij leerlingen blijkt van groot belang te zijn voor effectief onderwijs. Leerlingen worden actief betrokken bij hun leerproces en verantwoordelijk gemaakt voor de eigen ontwikkeling.

Als docent zul je hen de ruimte moeten geven om keuzes te maken, doelen te stellen en zelfstandig te werken. Zelfreflectie, het werken aan metacognitieve vaardigheden en een positieve mindset zijn hierbij van groot belang.

Resultaat

 • Hogere betrokkenheid bij het onderwijs
 • Ontwikkeling zelfstandigheid
 • Groei in motivatie
 • Dieper begrip van de lesstof

 

Al onze trainingen bevorderen vanuit wetenschappelijke inzichten het groepsklimaat, de effectieve leertijd en een hoger leerrendement

Lesontwerp

In het kort

Het ontwerpen van effectieve lessen begint bij het in beeld hebben van de leerbehoeften van de leerlingen. Vanuit deze startpositie kun je jouw lessen beter afstemmen op de groep en verhoog je het leerrendement.

Door middel van intervisie, klassenconsultaties en verschillende leermethoden, ontwikkel jij de tools en inzichten die nodig zijn om deze lessen vorm te geven. Hierin staan flexibiliteit, aanpassingsvermogen en het kunnen inspelen op de behoeften van leerlingen centraal.

Resultaat

 • Meer betrokkenheid bij het onderwijs
 • Hogere leermotivatie
 • Beter inzicht in de koppeling van leerbehoeften en leermethoden
 • Effectievere lessen die beter zijn afgestemd op de groep

 

Al onze trainingen bevorderen vanuit wetenschappelijke inzichten het groepsklimaat, de effectieve leertijd en een hoger leerrendement

Leerstrategieën

In het kort

Naarmate leerlingen de leerstrategieën beter weten in te zetten, presteren ze beter en raken ze meer gemotiveerd om te leren.

Deze leerstrategieën moeten aangeleerd worden. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten docenten eerst zelf de strategieën kennen, beheersen en weten in te zetten tijdens de verschillende lesfases.

Een krachtige manier om dit te bereiken is door het inzetten van metacognitieve kennis en metacognitieve vaardigheden. Deze helpen de leerlingen om beter inzicht te krijgen in hun eigen leerproces en leerbehoeften.

Resultaat

 • Brede kennis van leerstrategieën
 • Inzicht in metacognitieve kennis en metacognitieve vaardigheden
 • Kindspecifiek kunnen evalueren en bijsturen

 

Al onze trainingen bevorderen vanuit wetenschappelijke inzichten het groepsklimaat, de effectieve leertijd en een hoger leerrendement

Coöperatief leren

In het kort

Wanneer je kinderen in de klas coöperatief laat leren, leer je ze niet alleen de inhoud van jouw les aan, maar ontwikkelen ze ook verschillende sociaal-emotionele vaardigheden, leren ze samenwerken en ontwikkel je het verantwoordelijkheidsgevoel van leerlingen.

Daarnaast heeft coöperatief leren verschillende positieve effecten op de schoolprestaties van leerlingen en op hun welzijn. Er is alleen sprake van coöperatief leren, als er sprake is van gelijke deelname, individuele aansprakelijkheid, positieve wederzijdse afhankelijkheid en simultane actie is.

Resultaat

 • Hogere productiviteit
 • Meer leermotivatie
 • Betere leerresultaten
 • Ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden
 • Ontwikkeling samenwerkingsvaardigheden

 

Al onze trainingen bevorderen vanuit wetenschappelijke inzichten het groepsklimaat, de effectieve leertijd en een hoger leerrendement

Executieve functies

In het kort

De term executieve functies is een containerbegrip voor alle cognitieve processen die leerlingen in staat stellen om gedrag, gevoelens en gedachten te sturen.

Hierbij gaat het om het bewust sturen van gedrag, zoals het focussen op een opdracht.

Om executieve vaardigheden te ontwikkelen, moeten ze wel geprikkeld en getraind worden, anders blijven het slapende functies. De ontwikkeling van executieve functies vindt plaats van de vroege kindertijd tot de jongvolwassenheid.

Uiteindelijk bepalen executieve functies in hoge mate waarin iemand succesvol zal zijn.

Resultaat

 • Leerlingen leren hun eigen gedrag herkennen en sturen
 • Tools voor docenten om de executieve functies bewust te trainen
 • Ontwikkeling van schoolse vaardigheden 
 • Betere concentratie en efficiënt omgaan met afleidende prikkels

 

Al onze trainingen bevorderen vanuit wetenschappelijke inzichten het groepsklimaat, de effectieve leertijd en een hoger leerrendement

Zelfsturing

In het kort

Metacognitie gaat over de kennis en vaardigheden om het eigen denken, handelen en leren te organiseren, sturen en controleren.

Wanneer leerlingen goede metacognitieve vaardigheden hebben, zijn zij zelf de baas over hun leerproces, waardoor ze taken op een effectieve manier uit kunnen voeren. Zij beschikken dan over de tools die ze nodig hebben om opdrachten op een goede manier te volbrengen.

Wanneer de metacognitieve vaardigheden goed zijn ontwikkeld, kan een leerling per situatie de juiste strategie inzetten om een stap verder te komen. Dit bevordert niet alleen het leerproces, maar vergroot ook het leerplezier.

Resultaat

 • Ontwikkeling van de leerstrategieën
 • Leren structureren en overzien welke stappen nodig zijn
 • Vooruitkijken en terugblikken op het leerproces
 • Eigen sterkten en zwaktes kennen

 

Al onze trainingen bevorderen vanuit wetenschappelijke inzichten het groepsklimaat, de effectieve leertijd en een hoger leerrendement

Aanvragen of meer informatie?

Trajectmogelijkheden

Onze trajecten vinden plaats op jouw school. We leveren maatwerk op onderwijs- en managementbehoeften.
Klik hieronder voor meer informatie per onderdeel.

Studiedagen

Trainingen voor theoretische verdieping en zelfinzicht

Intervisie

Intercollegiale consultatie voor theoretische inbedding

Klassenconsultaties

Koppeling theorie naar de dagelijkse praktijk

Managementbegeleiding

Inbedding in de organisatie

Coaching

Ontwikkeling van de persoonlijke leerdoelen